LS Technics         Lafertin Stefan         +32468154329

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, bestelling, verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door LS Technics. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgevers.

Zij blijven van kracht, zelfs indien zij in tegenspraak zouden zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de opdrachtgevers of indien deze een gelijkaardige clausule bevatten.

Door de in ontvangst name van de bestelling of begin van uitvoering wordt ingestemd met de bestelling en wordt de kwaliteit, uitvoering, levering en de Algemene Voorwaarden integraal aanvaard. Hierover kunnen nadien geen klachten worden geformuleerd.

 

2.OFFERTES & BESTELLINGEN

Alle offertes en aanbiedingen van LS Technics zijn vrijblijvend. Prijzen op aanbiedingen en offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld.

Leveringstermijnen op offertes en bestellingen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden LS Technics niet.

 

3.BESTELLINGEN

Een bestelling kan bestaan uit een getekende offerte, een bevestiging per e-mail, een mondelinge overeenkomst en/of het begin van uitvoering of levering.

Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door LS Technics. In geval van annulering door de opdrachtgever of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% op de totale prijs van de bestelling bovenop de door LS Technics reeds uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten.

Vertraging op leveringstermijn wettigt in geen geval de annulering van de bestelling of een eis tot schadevergoeding van de opdrachtgever.

 

4.UITVOERING

LS Technics neemt bij de uitvoering een inspanningsverplichting op zich en zal deze naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap en zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever.

LS Technics kan bepaalde opdrachten deels of geheel toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers. In dat geval blijft LS Technics het aanspreekpunt.

 

5.VEILIGHEID EN INFORMATIE

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen zodat LS Technics of zijn aangestelde de opdracht onder optimale en veilige omstandigheden kan uitvoeren.

Indien bijzondere veiligheidsmaatregelen getroffen moeten zal de opdrachtgever LS Technics daarvan op de hoogte stellen ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Dit omvat onder meer maatregelen, eisen en regels voor het betreden van locaties, persoonlijke beschermingsmiddelen, materiaal, uitrusting en/of certificaten en attesten voor de medewerkers.

Indien de opdrachtgever bovengenoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is LS Technics bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

6.KOSTEN- EN URENSTAAT

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bijhouden van de kosten- of urenstaat en voor het door LS Technics laten paraferen daarvan en LS Technics daar onmiddellijk (binnen 24 uur)een duplicaat van te bezorgen.

Wanneer opdrachtgever geen kosten- of urenstaat heeft bijgehouden en/of deze niet dagelijks door LS Technics heeft laten paraferen of er geen duplicaat binnen de 24 uur bezorgd is aan LS Technics, wordt van de juistheid van de door LS Technics bijgehouden kosten- of urenstaat uitgegaan.

 

  1. AANVAARDING VAN DE WERKEN, DIENSTEN, GOEDEREN

De geleverde dienst wordt beschouwd als afgewerkt vanaf het moment dat aan vooraf bepaalde eisen met betrekking tot de levering en/of uitvoering is voldaan. Indien een geleverde dienst betrekking heeft op een goed, wordt de dienst beschouwd als afgewerkt vanaf het ogenblik dat dit gereed is om te worden gebruikt door de opdrachtgever of om testen te ondergaan indien deze werden voorzien in de overeenkomst.

De opdrachtgever hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en uitgevoerde werken of diensten of na te kijken. In geval van klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 7 kalenderdagen na de levering of uitvoering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.

 

8.BETALING

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum op de bankrekening van LS Technics, die op de facturen wordt vermeld, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord of contant. De uiterste datum van betaling, de vervaldatum, staat steeds vermeld op de factuur.

LS Technics is gerechtigd een voorschot te vragen en LS Technics behoudt het recht voor elke deellevering te factureren.

Bij niet-betaling van een factuur of enig ander verschuldigd bedrag op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd conform de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 15%, met een minimum van 125,00 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding en een maandelijkse verwijlintrest van 10% over het openstaande bedrag.

Voorts is Opdrachtgever gehouden LS Technics te vergoeden alle kosten, die LS Technics maakt ter incasso van de openstaande bedragen met name:

⇒ declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), de kosten van faillissement aanvrage, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus; de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van 75,00 EUR.

LS Technics hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door LS Technics zijn gemaakt. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand.

 

9.KLACHTEN

Klachten aangaande goederen, uitgevoerde werken of diensten, zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 7 kalenderdagen na de levering of uitvoering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.

Elk protest van de factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief (of per e-mail)en duidelijk gemotiveerd aan LS Technics te worden meegedeeld. Na ontvangst van het bezwaar zal de LS Technics een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Na het verstrijken van deze termijn worden levering, werk en factuur geacht integraal te zijn aanvaard.

 

10.AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever ontslaat LS Technics uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van goederen en materiaal die door hem ter beschikking warden gesteld van LS Technics door om het even welke reden.

De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor elk schadegeval dat zich zou voordoen naar aanleiding van de uitvoering van onderhavige overeenkomst. Derhalve komt aan LS Technics of zijn aangestelde geen enkele aansprakelijkheid toe voor enige schade aangebracht aan de opdrachtgever naar aanleiding van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

LS Technics is niet aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijke schade die de opdrachtgever en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers. LS Technics sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de goederen voor en door de opdrachtgever en/of zijn aangestelden en/of derden.

LS Technics is in geen geval aansprakelijk, hetzij contractueel, hetzij niet-contractueel, voor indirecte schade, winst- of inkomstenverliezen, gevolgschade, productieverliezen, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie of voor enige eis die zou worden ingediend door een derde tegen de opdrachtgever, zonder hiermede limitatief te willen zijn.

LS Technics is nooit aansprakelijk ingevolge omstandigheden die worden beschouwd als overmacht zoals algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, overstromingen, ziektes, enz... Deze opsomming is slechts bij wijze van voorbeeld en niet beperkend.

LS Technics is in geval van enige aansprakelijkheid slechts gehouden tot schadevergoeding beperkt tot de tussenkomst van haar verzekeraar.

De opdrachtgever vrijwaart LS Technics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade. Indien LS Technics uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden LS Technics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LS Technics, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LS Technics en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

11.NIETIGHEID

Het feit dat LS Technics één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen. De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang.

 

12.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline